Adatkezelési tájékoztató

Ön ezen az oldalon van: Főoldal / Adatkezelési tájékoztató

BEVEZETŐ

A Szolgáltató köteles a Honlap használatával összefüggésben folytatott adatkezelését az adatvédelemre vonatkozó és azzal kapcsolatos hatályos jogszabályokkal összhangban végezni és az Adatkezelési Tájékoztatóját az alábbi rendelkezésekre figyelemmel elkészíteni, továbbá adatkezeléssel kapcsolatos gyakorlatát a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kialakítani.

Mielőtt elkezdené az Adatkezelési Tájékoztató megírását, javasoljuk, hogy mindenképp ismerkedjen meg ezen jogszabályok tartalmával, hiszen óriási segítséget jelentenek jelen dokumentum kitöltéséhez és megértéséhez. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy nem minősül megfelelő tájékoztatásnak, ha automatikusan átkerül a jogszabály szövege jelen Adatkezelési Tájékoztatóba, továbbá, ha a Honlapon egy link kerül elhelyezésre, amely a jogszabály teljes megjelenítésére szolgál és egyéb tájékoztatásra nem kerül sor.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

www.aquafontis.hu

Az Aquafontis Magyarország Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.aquafontis.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (továbbiakban: Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli. Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

1. DEFINÍCIÓK

a. Érintett (Felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy
b. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés
c. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez
d. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri
e. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja
f. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése
g. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik
h. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi; i. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele
j. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele
k. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges
l. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából
m. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése
n. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

– Személyes adat kizárólag
– meghatározott célból,
– jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető;

– Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Tehát a Szolgáltató csak a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezelheti a Felhasználó személyes adatait;

– Például az adatkezelés célja a következőképpen határozható meg: A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés célja a Honlap látogatóinak a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása;

Tehát meg kell határozni a Tájékoztató ezen részében, hogy a Szolgáltató milyen céllal és mennyi ideig kívánja felhasználni a Felhasználó személyes adatait.

3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

– a Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv..) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor;

– a hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg, melyre szükséges a Felhasználó figyelmét felhívni;

– célszerű annak feltüntetése, hogy az Infotv. alapján mely esetekben kell a Felhasználó hozzájárulását megadottnak tekinteni;

– A 16. életévét betöltött kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges;

– Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

4. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Cégnév Aquafontis Magyarország Kft.
Székhely, levelezési cím 1181. Budapest Reviczky Gyula utca 59.
Képviselő neve Weckermann Péter, Szegedi Krisztián
Telefon 06 1 609 41 66
E-mail info@aquafontis.hu
Adószám 25455438-2-43
Cégjegyzék szám: 01-09-276172
Bejegyző Bíróság neve Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adatvédelmi nyilvántartási száma: Folyamatban…

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

– A Felhasználót tájékoztatni kell arról, hogy személyes adatainak kezelése mikor szűnik meg. Ilyenkor célszerű a regisztráció törléséhez kötni az adatkezelés időtartamát vagy pedig, feltüntetni azt az időpontot, amely megjelölésre került az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemben,

– rövid leírása annak, hogy a Felhasználó hogyan és mikor tudja regisztrációját törölni, valamint a Szolgáltató általi törlésére mikor, milyen esetben és módon kerülhet sor.

– fentieken kívül a személyes adatok törlését, vagy módosítását milyen módokon kezdeményezheti a Felhasználó: telefonon, emailben, postai úton;

– milyen további adatokat és mennyi ideig tárol a rendszer (például: naplózott adatok a naplózás időpontjától számított 6 hónapig)

6. A KEZELT ADATOK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA

– Technikai adatok:
– ilyen technikai adat a Felhasználó IP címe, a használt operációs rendszer és más információk
– az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá
– fontos az arról szóló tájékoztatás, hogy a Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni, hiszen ezeket az információkat a Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel. Tehát személyes azonosításra alkalmatlan módon használja fel.

– Regisztráció során kötelezően megadandó adatok körének meghatározása
– login név
– saját e-mail cím,
– teljes név stb.
– A Felhasználó a regisztráció során, illetve azt követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges, ezek feltüntetése az Adatkezelési Tájékoztatóban nem szükséges, de nem árt tudnia a Felhasználónak arról, hogy nem minden adatot köteles megadni.

7. COOKIE elhelyezésére vonatkozó szabályok

Európai Unió irányelve alapján – mely szigorította a cookie-ra vonatkozó szabályokat – előzetes hozzájárulást kell kérni a felhasználótól ahhoz, hogy cookie-kat helyezhessen el a felhasználó számítógépén. Ezt a hozzájárulást már a kezdő oldalon be kell szerezni. A hozzájárulás a legkönnyebben úgy szerezhető be, hogy a kezdőoldalon elhelyezett figyelemfelhívó boxban nyilatkoztatni kell a felhasználót arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a az Ön vállalkozása sütiket helyezzen el a számítógépén és itt röviden azt is le kell írni, hogy milyen sütikről van szó és hogy mi a funkciójuk. Ha ez megtörtént, akkor a tájékoztató alatt el kell helyezni egy jelölőnégyzetet – amely természetesen bejelöletlen – és mellé írni, hogy „önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy az X Kft. sütiket helyezzen el a számítógépemen.”

– Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett
– „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”,
– „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és
– „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől;

– a következő célokból tárolt cookie-k esetében nem szükséges az érintett előzetes hozzájárulása:
– jelszóval védett munkamenethez használt cookie,
– a bevásárlókosárhoz használt cookie,
– biztonságú célú cookie.

– ezektől eltérő cookie-k használata esetén kötelező az érintett hozzájárulását előzetesen beszerezni. Erre megfelelő megoldás lehet, ha a Szolgáltató a Honlap fejlécében elhelyez egy információs panelt, amelyen tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy cookie-k elhelyezésére van szükség az oldal optimális működéséhez valamint hogy egyébként ezeket hol tudja letiltani. Ezen a kommunikációs panelen el kell helyezni egy kis jelölőnégyzetet, ahol a Felhasználó ki tudja pipálni, hogy a cookie-kat engedélyezi valamint a hozzájárulás véglegesítéséhez egy „engedélyezem” véglegesítő gombot;

– kezelt adatok körének megnevezése: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok stb.;

– a Szolgáltató által használt cookie-k megnevezése (pl. session cookie)

– az adatok törlésének határideje: mennyi ideig tart a cookie-kal kapcsolatos adatkezelés;

– annak leírása, hogy a cookie-k elhelyezése miért is szükséges illetve fontos;

– az adattárolás az érintett informatikai eszközén valósul meg. Az érintettnek lehetősége van a cookie-kat törölni és blokkolni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében;

– Felhasználó tájékoztatása arról, hogy a weboldal külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhatnak, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért pedig a Szolgáltató minden felelősségét kizárja.

8. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

– Fel kell tüntetni azon személyek körét, akik a cégen belül vagy esetleg azon kívül jogosultak az adatok megismerésére.

például: az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át, csak abban az esetben, ha az a megrendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges. (futár)

– Adatfeldolgozó: a futárcég vagy az IT üzemeltetés, ha azt nem a Szolgáltató maga végzi, adatfeldolgozónak minősül és adatainak feltüntetése kötelező itt az AdatkezelésiTájékoztatón belül. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős, melynek feltüntetése célszerű.

ADATFELDOLGOZÓ ADATAI:

Név: General Logistic System Kft.

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

– Adattovábbítás: Szolgáltató jogosult az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére továbbítani.

Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Az adattovábbítás célja lehet online fizetés lebonyolítása

 

9. ADATBIZTONSÁG

– A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

– A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

10. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

– Tájékoztatáshoz való jog: A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat a Felhasználói tájékoztatóban meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: ………………………………
E-mail: ………………………………

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

– A Felhasználó tájékoztatása arról, hogy bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 7 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

– Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; b. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; c. törvényben meghatározott egyéb esetben.

Szolgáltató köteles a tiltakozást:
a. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt kivizsgálni,
b. döntést hozni, és
c. döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőségek:

1. A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy
2. panasszal a NAIH- hoz fordulhat

Elérhetőség: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

11. E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

– A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, valamint a Felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket.

– A Szolgáltató kiemelt figyelmet kell, hogy fordítson az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon használja fel tájékoztató e-mail küldésére.

– Az e-mail címek kezelése elsősorban
– a Felhasználó azonosítását,
– a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e- mail küldésére.

– A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az Általános Szerződési Feltételek változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére, melyről a Felhasználót tájékoztatni kell az Adatkezelési Tájékoztató keretein belül. Természetesen abban az esetben, ha a Szolgáltató ezt a gyakorlatot követi és nem csak a honlapon helyez el egy tájékoztatót a módosításról.

12. HÍRLEVÉL

– A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse;

– hírlevél célja, hogy a Szolgáltató reklámot tartalmazó elektronikus üzenet formájában a Felhasználót tájékoztassa az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

– a regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató tehát csak és kizárólag a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küldhet;

– ezzel a Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje;

– hírlevélről való leiratkozás biztosítása és folyamatának ismertetése jelen dokumentum keretein belül. A leiratkozás lehetőségének biztosítása kötelező a Szolgáltató részéről. Ebben az esetben Szolgáltató a Felhasználó minden olyan személyes adatát törli a nyilvántartásából, mely a hírlevél küldéshez feltétlenül szükséges. (Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva vagy akár a Szolgáltatónak küldött email segítségével).

13 EGYÉB RENDELKEZÉSEK

– Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

– Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Az Adatkezelési Tájékoztató hatálybalépésének ideje: 2016. január 1.

Kosár

Üres a kosarad.

Tisztelt vásárlóink!

2021-ben is fokozott figyelemmel kísérjük a koronavírussal (COVID-19) kapcsolatos híreket. A járványügyi helyzet miatt Magyarországon a Kormány 104/2021. (III. 5.) Kormány rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes (2021.03.08-2021.03.22. hosszabbítva 2021.03.29.) szigorításáról döntött.

Az Aquafontis öntözéstechnikai szaküzlet mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa ügyfelei részére a zökkenőmentes kiszolgálást. Boltunk maximálisan betartja a vírus terjedését korlátozó kormányrendeleteket.

A fentiek értelmében az alábbiakról tájékoztatjuk önöket:

1. Üzletünk hétfőtől-péntekig 08 és 16 óra között, szombaton 08 és 12 óra között tart nyitva.

2. Üzletünk nem önkiszolgáló jellege miatt pult mögül adjuk ki az árut, így a javasolt 1,5 méteres távolságot betartjuk.

3. A vásárlótérben az orrot és szájat eltakaró maszk viselése kötelező!

4. Készpénz mellett (helyett) biztonságosan érintéses bankkártyával is fizethet vezeték nélküli, hordozható terminálon keresztül.

5. Amennyiben nem kíván sokáig zárt térben tartózkodni, rendelését telefon keresztül (061 609 41 66 ) is leadhatja. Ez esetben nyitvatartási időben előre egyeztetett időpontban veheti át a megrendelt termékeket. Az előre összekészített megrendeléseket soron kívül adjuk át.

.Jó egészséget és kitartást kívánunk!