Adatkezelési tájékoztató

Ön ezen az oldalon van: Főoldal / Adatkezelési tájékoztató

BEVEZETŐ

A Szolgáltató köteles a Honlap használatával összefüggésben folytatott adatkezelését az adatvédelemre vonatkozó és azzal kapcsolatos hatályos jogszabályokkal összhangban végezni és az Adatkezelési Tájékoztatóját az alábbi rendelkezésekre figyelemmel elkészíteni, továbbá adatkezeléssel kapcsolatos gyakorlatát a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kialakítani.

Mielőtt elkezdené az Adatkezelési Tájékoztató megírását, javasoljuk, hogy mindenképp ismerkedjen meg ezen jogszabályok tartalmával, hiszen óriási segítséget jelentenek jelen dokumentum kitöltéséhez és megértéséhez. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy nem minősül megfelelő tájékoztatásnak, ha automatikusan átkerül a jogszabály szövege jelen Adatkezelési Tájékoztatóba, továbbá, ha a Honlapon egy link kerül elhelyezésre, amely a jogszabály teljes megjelenítésére szolgál és egyéb tájékoztatásra nem kerül sor.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

www.aquafontis.hu

Az Aquafontis Magyarország Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.aquafontis.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (továbbiakban: Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli. Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

1. DEFINÍCIÓK

a. Érintett (Felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy
b. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés
c. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez
d. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri
e. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja
f. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése
g. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik
h. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi; i. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele
j. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele
k. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges
l. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából
m. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése
n. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

– Személyes adat kizárólag
– meghatározott célból,
– jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető;

– Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Tehát a Szolgáltató csak a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezelheti a Felhasználó személyes adatait;

– Például az adatkezelés célja a következőképpen határozható meg: A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés célja a Honlap látogatóinak a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása;

Tehát meg kell határozni a Tájékoztató ezen részében, hogy a Szolgáltató milyen céllal és mennyi ideig kívánja felhasználni a Felhasználó személyes adatait.

3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

– a Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv..) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor;

– a hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg, melyre szükséges a Felhasználó figyelmét felhívni;

– célszerű annak feltüntetése, hogy az Infotv. alapján mely esetekben kell a Felhasználó hozzájárulását megadottnak tekinteni;

– A 16. életévét betöltött kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges;

– Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

4. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Cégnév Aquafontis Magyarország Kft.
Székhely, levelezési cím 1181. Budapest Reviczky Gyula utca 59.
Képviselő neve Weckermann Péter, Szegedi Krisztián
Telefon 06 1 609 41 66
E-mail info[kukac]aquafontis.hu
Adószám 25455438-2-43
Cégjegyzék szám: 01-09-276172
Bejegyző Bíróság neve Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adatvédelmi nyilvántartási száma: Folyamatban…

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

– A Felhasználót tájékoztatni kell arról, hogy személyes adatainak kezelése mikor szűnik meg. Ilyenkor célszerű a regisztráció törléséhez kötni az adatkezelés időtartamát vagy pedig, feltüntetni azt az időpontot, amely megjelölésre került az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemben,

– rövid leírása annak, hogy a Felhasználó hogyan és mikor tudja regisztrációját törölni, valamint a Szolgáltató általi törlésére mikor, milyen esetben és módon kerülhet sor.

– fentieken kívül a személyes adatok törlését, vagy módosítását milyen módokon kezdeményezheti a Felhasználó: telefonon, emailben, postai úton;

– milyen további adatokat és mennyi ideig tárol a rendszer (például: naplózott adatok a naplózás időpontjától számított 6 hónapig)

6. A KEZELT ADATOK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA

– Technikai adatok:
– ilyen technikai adat a Felhasználó IP címe, a használt operációs rendszer és más információk
– az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá
– fontos az arról szóló tájékoztatás, hogy a Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni, hiszen ezeket az információkat a Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel. Tehát személyes azonosításra alkalmatlan módon használja fel.

– Regisztráció során kötelezően megadandó adatok körének meghatározása
– login név
– saját e-mail cím,
– teljes név stb.
– A Felhasználó a regisztráció során, illetve azt követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges, ezek feltüntetése az Adatkezelési Tájékoztatóban nem szükséges, de nem árt tudnia a Felhasználónak arról, hogy nem minden adatot köteles megadni.

7. COOKIE elhelyezésére vonatkozó szabályok

Európai Unió irányelve alapján – mely szigorította a cookie-ra vonatkozó szabályokat – előzetes hozzájárulást kell kérni a felhasználótól ahhoz, hogy cookie-kat helyezhessen el a felhasználó számítógépén. Ezt a hozzájárulást már a kezdő oldalon be kell szerezni. A hozzájárulás a legkönnyebben úgy szerezhető be, hogy a kezdőoldalon elhelyezett figyelemfelhívó boxban nyilatkoztatni kell a felhasználót arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a az Ön vállalkozása sütiket helyezzen el a számítógépén és itt röviden azt is le kell írni, hogy milyen sütikről van szó és hogy mi a funkciójuk. Ha ez megtörtént, akkor a tájékoztató alatt el kell helyezni egy jelölőnégyzetet – amely természetesen bejelöletlen – és mellé írni, hogy „önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy az X Kft. sütiket helyezzen el a számítógépemen.”

– Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett
– „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”,
– „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és
– „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől;

– a következő célokból tárolt cookie-k esetében nem szükséges az érintett előzetes hozzájárulása:
– jelszóval védett munkamenethez használt cookie,
– a bevásárlókosárhoz használt cookie,
– biztonságú célú cookie.

– ezektől eltérő cookie-k használata esetén kötelező az érintett hozzájárulását előzetesen beszerezni. Erre megfelelő megoldás lehet, ha a Szolgáltató a Honlap fejlécében elhelyez egy információs panelt, amelyen tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy cookie-k elhelyezésére van szükség az oldal optimális működéséhez valamint hogy egyébként ezeket hol tudja letiltani. Ezen a kommunikációs panelen el kell helyezni egy kis jelölőnégyzetet, ahol a Felhasználó ki tudja pipálni, hogy a cookie-kat engedélyezi valamint a hozzájárulás véglegesítéséhez egy „engedélyezem” véglegesítő gombot;

– kezelt adatok körének megnevezése: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok stb.;

– a Szolgáltató által használt cookie-k megnevezése (pl. session cookie)

– az adatok törlésének határideje: mennyi ideig tart a cookie-kal kapcsolatos adatkezelés;

– annak leírása, hogy a cookie-k elhelyezése miért is szükséges illetve fontos;

– az adattárolás az érintett informatikai eszközén valósul meg. Az érintettnek lehetősége van a cookie-kat törölni és blokkolni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében;

– Felhasználó tájékoztatása arról, hogy a weboldal külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhatnak, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért pedig a Szolgáltató minden felelősségét kizárja.

8. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

– Fel kell tüntetni azon személyek körét, akik a cégen belül vagy esetleg azon kívül jogosultak az adatok megismerésére.

például: az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át, csak abban az esetben, ha az a megrendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges. (futár)

– Adatfeldolgozó: a futárcég vagy az IT üzemeltetés, ha azt nem a Szolgáltató maga végzi, adatfeldolgozónak minősül és adatainak feltüntetése kötelező itt az AdatkezelésiTájékoztatón belül. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős, melynek feltüntetése célszerű.

ADATFELDOLGOZÓ ADATAI:

Név: General Logistic System Kft.

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

– Adattovábbítás: Szolgáltató jogosult az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére továbbítani.

Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Az adattovábbítás célja lehet online fizetés lebonyolítása

 

9. ADATBIZTONSÁG

– A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

– A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

10. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

– Tájékoztatáshoz való jog: A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat a Felhasználói tájékoztatóban meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: ………………………………
E-mail: ………………………………

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

– A Felhasználó tájékoztatása arról, hogy bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 7 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

– Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; b. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; c. törvényben meghatározott egyéb esetben.

Szolgáltató köteles a tiltakozást:
a. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt kivizsgálni,
b. döntést hozni, és
c. döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőségek:

1. A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy
2. panasszal a NAIH- hoz fordulhat

Elérhetőség: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

11. E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

– A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, valamint a Felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket.

– A Szolgáltató kiemelt figyelmet kell, hogy fordítson az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon használja fel tájékoztató e-mail küldésére.

– Az e-mail címek kezelése elsősorban
– a Felhasználó azonosítását,
– a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e- mail küldésére.

– A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az Általános Szerződési Feltételek változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére, melyről a Felhasználót tájékoztatni kell az Adatkezelési Tájékoztató keretein belül. Természetesen abban az esetben, ha a Szolgáltató ezt a gyakorlatot követi és nem csak a honlapon helyez el egy tájékoztatót a módosításról.

12. HÍRLEVÉL

– A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse;

– hírlevél célja, hogy a Szolgáltató reklámot tartalmazó elektronikus üzenet formájában a Felhasználót tájékoztassa az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

– a regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató tehát csak és kizárólag a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küldhet;

– ezzel a Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje;

– hírlevélről való leiratkozás biztosítása és folyamatának ismertetése jelen dokumentum keretein belül. A leiratkozás lehetőségének biztosítása kötelező a Szolgáltató részéről. Ebben az esetben Szolgáltató a Felhasználó minden olyan személyes adatát törli a nyilvántartásából, mely a hírlevél küldéshez feltétlenül szükséges. (Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva vagy akár a Szolgáltatónak küldött email segítségével).

13 EGYÉB RENDELKEZÉSEK

– Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

– Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Az Adatkezelési Tájékoztató hatálybalépésének ideje: 2016. január 1.

Kosár

Üres a kosarad.